ADATKEZELÉSI szabályzat

1. Általános rendelkezések 

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse a CHEMPLEX Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Ipartelep út 13., Cégjegyzékszám: 16-09-021205, Adószám: 13030117-2-16) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A CHEMPLEX Kft. üzletszerű gazdasági-kereskedelmi tevékenységet folytató (elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó) vállalkozás, mely tevékenysége keretében webáruházat üzemeltet és ennek keretében szolgálja ki vásárlói egy részét. A jelen Szabályzat célja, hogy a CHEMPLEX által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban – Felhasználó) számára biztosítsák a gépi adatkezelés során a jogait, ill. a 2011. évi CXII. törvény, 2001. évi CVIII. törvény szerinti elvek, jogok rendelkezések tiszteletben tartását. (adatvédelem).

2. Adatkezelő

Cégnév: CHEMPLEX Homogenizálási és Erőátviteli Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5100 Jászberény, Ipartelep út 13.
Cégjegyzékszám: 16-09-021205
Adószám: 13030117-2-16
Budapesti Ipari és Kereskedelmi Kamara tagja
E-mail cím: info@chemplex.hu

3. A kezelt adatok köre

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

a) felhasználónév,
b) saját e-mail cím,
c) jelszó,
d) számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
e) szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
f) elérhetőség (telefonszám)

3.2. A webshop/rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

3.3. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. A www.chemplex.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak Felhasználói adatainak adatkezelésére a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt, hivatkozott adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2. Az adatkezelés jogalapja:
2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja (a felhasználó önkéntes hozzájárulása). Az adatkezelési hozzájárulást a Felhasználó az önkéntes – megfelelős tájékoztatás alapján történő – regisztrációval ill. hozzájárulással, a Weboldal használatával, és az adatok megfelelő megadásával adja meg,

2001. évi CXVIII. törvény 13/A

4.3. Az adatkezelés célja: a Weboldal/webshop keretében biztosított, elérhető kereskedelmi szolgáltatások igénybevétele, kapcsolattartás. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag kereskedelmi szolgáltatás teljesítése érdekében (megrendelés felvétele, teljesítése, házhoz szállítás, számlázás), valamint esetleges hírlevél igénybevételével kapcsolatos szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja.

4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

4.5. A szolgáltató a megadott személyes adatokat jelen szabályzat szerinti céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. A Szolgáltató az általa tárolt adatokat III. személyek vagy hatóságok számára kizárólag jogszabályi rendelkezés, ill. a felhasználó írásbeli hozzájárulása alapján ad ki.

4.6. A szolgáltató a részére megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag a Regisztráló felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e- mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az adatok tárolása/kezelése a Felhasználó által történő regisztrációval ill. az adatok önkéntes megadásával kezdődik és annak törléséig tart.

5.2. Az adatkezelés időtartama: határozatlan (törlésig)

5.3. A felhasználó adatainak a törlésére az alábbiakban kerülhet sor:

a) Felhasználó kérésére/Felhasználó általi regisztráció visszavonása,
b) ÁSZF-ben foglalt feltételek esetén a Szolgáltató által,
c) hatósági rendelkezés alapján,

5.4. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 1 évigtárolja.

5.5. Fenti rendelkezése nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat a Szolgáltató illetve Szolgáltató által foglalkoztatott alkalmazottak, munkatársak jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. A weboldal/webshop ill. informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót/alvállalkozót) vehet igénybe (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő). Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.4. A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja a Felhasználó részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. A szolgáltató adatkezelési szabályzatában foglalt tájékoztató megismerésének lehetőségét folyamatosan biztosítja a Felhasználó részére a regisztráció ill. a honlapon történő közzététel során.

7.4. A felhasználó kérdéseit ill. egyéb észrevételeit az info@chemplex elérhetőségen vagy a Szolgáltató székhelyére postázott levélen keresztül teheti meg.

7.5. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A Felhasználó adatait a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.6. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) /1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C/ fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.7. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail elérhetőségek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Az Ön személyes adatainak védelme Szolgáltató számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Shopping Cart
Scroll to Top